hlavička

 

Pozvánka na CVV Břeclav -

Ekonomické informace
zákony, vyhlášky, zásady, formuláře a vzory

Český zahrádkářský svaz, z.s. se při svém hospodaření musí dodržovat mnoho zákonů, vyhlášek, předpisů a nařízení. Informace o nových dokumentech včetně případných formulářů vám předkládáme jednotně, abychom vám ulečili vyhledávání informací v mnoha zdrojích. Některé dokumenty byly zveřejněny i ve Věstníku ČZS, v takovém případě zde najdete jejich znění včetně případných formulářů k přímému použití.
 

ÚČETNICTVÍ

VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH PRO ÚS ČZS
- účtová osnova
Zákon č. 348/2007 Sb.,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu - soubor doc k vyplnění.
ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu - soubor doc k vyplnění.
ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu - soubor PDF
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu - soubor doc k vyplnění
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu - soubor doc k vyplnění
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace
ve zkráceném rozsahu - soubor PDF
Přehled údajů k přiznání k dani z příjmů
právnických osob u neziskových organizací, které vedou jednoduché účetnictví - soubor doc k vyplnění.
Výkaz o majetku a závazcích
soubor doc k vyplnění
Příloha k účetní závěrce
soubor doc k vyplnění
 

DOTACE

Zásady pro poskytování a použití prostředků ze státní dotace
na činnost dle schváleného projektu "Rozvoj zahrádkářské činnosti".
Návod pro ÚS k žádosti o poskytování a použití prostředků ze státní dotace
na činnost dle schváleného projektu "Rozvoj zahrádkářské činnosti".
Tabulka (Příloha k finančnímu vypořádání dotace NNO)
Zásady MZe pro poskytování dotací (2016)
ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím
Příručka pro žadatele o dotaci
v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství.
LOGO MZe
v barevném i černobílém provedení - určeno k doplnění materiálů. - Sobor zip.
Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy - včetně příloh k vyplnění (uveřejněno ve Věstníku 1/2012).
 

PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Ze dne 17. 12 2015
(platná od 1. 1. 2016)
Vyhláška 328/2014 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
(platná od 1. 1. 2015)
Vyhláška 79/2013 Sb. o specifických zdravotních službách
Vyhláška 79/2013 Sb. ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí
k zajištění pracovnělékařských služeb v souladu s přechodným ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. (Zdravotní prohlídky pro zaměstnance)
Povinnost právnické nebo fyzické osoby
mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu
Vyhláška 125/1993 Sb. ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993,
kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
 

OSTATNÍ

Podmínky pro povolování tombol, peněžitých a věcných loterií.
(novela platná od 1. 1. 2012)
Směrnice hospodaření ZO, SZO a ÚS ČZS
Šablony pro EET
Šablony s povinným textem ke zveřejnění v provozovnách podléhajícím EET
Celkem:
Dnes:
On line:
2904981
180
5
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit